Οι τεράστιες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία σχετίζονται – μεταξύ άλλων – και με την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της ζήτησης, αφού η οικονομική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με την χρήση-κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, στο διεθνές νομικό πεδίο, έχουν γίνει σοβαρές βελτιώσεις ως προς την αντιμετώπιση του ατόμου – χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών (του «καταναλωτή» όπως αδόκιμα έχει επικρατήσει να αποκαλείται) τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από πληθώρα σημαντικών νομοθετημάτων και ρηξικέλευθων δικαστικών αποφάσεων.
Με τις βελτιώσεις αυτές, ο μέχρι πρότινος πανταχόθεν βαλλόμενος και ανυπεράσπιστος χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών μεταβλήθηκε σε προσωπικότητα άξια σεβασμού και ουσιαστικής νομικής προστασίας.

Η Lex Fortis, συμμετέχοντας σε αυτή την έμπρακτη αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης του ατόμου – χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών, αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που αφορούν:

• σε όλες τις μορφές συμβάσεων του Δικαίου της Προστασίας του Καταναλωτή (καταναλωτικές συμβάσεις, συμβάσεις από απόσταση κλπ)
• στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ( Γ.Ο.Σ) (τα γνωστά “ψιλά γράμματα των τραπεζών”)
• στην ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης των συμφωνημένων ιδιοτήτων κατά την πώληση
• στο δίκαιο της ευθύνης της πώλησης κινητών
• στην παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση
• στις εν γένει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
• στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
• στην προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών
• στην ποινική προστασία του καταναλωτή
• στην ασφάλεια του ανήλικου καταναλωτή
• στην ασφάλεια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ως καταναλωτών

ο χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών αναζητά
αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις
η Lex Fortis
με τη σημαντική εμπειρία της στον χώρο της αγοράς
είναι σε θέση να τις παρέχει