Η μακρόχρονη εμπειρία μας, με την ιδιότητα των in και ex house νομικών συμβούλων μεγάλων ομίλων επιχειρήσεων αλλά και εργαζομένων, μας έχει δώσει την δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε δυναμικά τα ζητήματα που έχουν σχέση με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην καθημερινή μας πρακτική χειριζόμαστε θέματα:

• κατάρτισης εργασιακών συμβάσεων
• κατάρτισης όρων και συνθηκών εργασίας τόσο από την πλευρά του εργαζομένου όσο και του εργοδότη και των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους
• εκπόνησης κανονισμών εργασίας
• αντιμετώπισης των συνεπειών στο εργασιακό δυναμικό, σε περιπτώσεις μεταβίβασης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων
• διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας, σε περιπτώσεις εργασιακών συγκρούσεων
• ζητημάτων παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων τόσο από την πλευρά του εργαζομένου όσο και του εργοδότη
• παροχής κατευθύνσεων για την ορθή άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος υποστήριξης σε περιπτώσεις συγχώνευσης/διάσπασης επιχειρήσεων, σε σχέση με τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους
• απόσπασης εργαζομένων
• παροχής συμβουλών ως προς την εγκυρότητα όρων εργασιακών συμβάσεων
• ομαδικών απολύσεων

για εμάς
η επιτυχία της επιχείρησης
δεν είναι
και δεν πρέπει να είναι αντίθετη
με τις αρχές του Εργατικού Δικαίου