Διοικητικές Διαφορές

Η σχέση του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση περνάει, όπως είναι γνωστό, μέσα από μια δαιδαλώδη γραφειοκρατία και ένα χρονοβόρο, κοστοβόρο όσο και δύσκολο στην κατανόηση του κανονιστικό πλαίσιο.

Η Lex Fortis είναι ο ικανός νομικός συμπαραστάτης και σύμβουλος σας, κάθε φορά που χρειάζεται να συνδιαλαγείτε με το Δημόσιο και τις υπηρεσίες του.

Μέσα από την πολυετή και συνεχή εμπειρία μας χειριζόμαστε υποθέσεις από το στάδιο του διοικητικού ελέγχου (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι και την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων,
που αφορούν:
• στην υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων ενώπιον δικαστικών (ελληνικών, ενωσιακών, διεθνών) και διοικητικών αρχών, για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης
• σε περιπτώσεις αποζημιώσεων τους από το Δημόσιο
• σε διαφορές τους φορολογικής φύσεως με το Δημόσιο
• σε περιπτώσεις οφειλών μεταξύ της επιχείρησης και του Δημοσίου
• σε αγωγές κατά του Δημοσίου από συμβατική ευθύνη του
• σε αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
• σε αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
• σε νομική υποστήριξη επί εξωδικαστικών συμβιβασμών ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
• σε πράξεις εκτέλεσης κατά του Δημοσίου
• σε ακύρωση πράξεων ελέγχου της Διοίκησης κατά φυσικών και νομικών προσώπων
• σε νομική υποστήριξη υποθέσεων υπαγωγής σε αναπτυξιακούς και επενδυτικούς νόμους

Δημόσιες Συμβάσεις

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν ή θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Δημόσιο για την ανάληψη έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν μόνο με την υποδομή του Δημοσίου.
Όμως, η πληθώρα των προϋποθέσεων, οι αυστηρές προθεσμίες και μια σειρά από απαιτητικές διαδικασίες δημιουργούν έντονο κλίμα σύγχυσης.
Αν δε, προστεθεί και το γεγονός ότι το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και νομολογιακής επεξεργασίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τα εθνικά δικαστήρια, τότε η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη.

Η Lex Fortis, με την απαραίτητη πολυετή εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι εταίροι και οι συνεργάτες της και την άριστη γνώση του νομικού καθεστώτος των δημοσίων συμβάσεων (εσωτερικού και ενωσιακού) και των κανόνων ερμηνείας τους, μπορεί να σας εξασφαλίσει την άψογη τήρηση και εφαρμογή τόσο των διαδικασιών όσο και των συμφωνιών, με σκοπό την βέλτιστη υλοποίηση των στόχων σας,
αναλαμβάνοντας:
• τη νομική σας υποστήριξη σε όλο το προσυμβατικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, των κανόνων διενέργειας του διαγωνισμού, του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, της επιλογής του αναδόχου, της ματαίωσης του διαγωνισμού
• τη νομική σας υποστήριξη κατά την ανάθεση και εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης και ειδικότερα ως προς τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής, την τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης, την εξέλιξη και τη λύση της
• την έννομη προστασία σας μέσω της σύνταξης και υποβολής διοικητικών προσφυγών, ενστάσεων, αιτήσεων αναστολής, ασφαλιστικών μέτρων, εφέσεων, αιτήσεων ακύρωσης
• την εκπροσώπηση σας ενώπιον όλων των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας