Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται με έντονους και ταχύτατους ρυθμούς στις κεφαλαιαγορές, απατούν προσεκτική προσέγγιση και γνώση του πολύπλοκου κανονιστικού πλαισίου.

Η εμπειρία μας, με την ιδιότητα των νομικών συμβούλων σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, μας έχει δώσει την δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας και να τους συμβουλεύουμε κατά την διαπραγμάτευση και σύναψη των επενδυτικών τους πράξεων.

Η Lex Fortis στοχεύει στον περιορισμό των κινδύνων από την μια με την πιστή εφαρμογή των νόμων, αποφάσεων και κανόνων που διέπουν τις επενδυτικές λειτουργίες και υπηρεσίες, αλλά και την υποστήριξη των πελατών της για την μέγιστη αξιοποίηση κάθε δυνατότητας επένδυσης από την άλλη.

Η δραστηριοποίηση μας στο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο περιλαμβάνει:

• την προστασία των επενδυτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
• υποθέσεις δανείων σε ξένο νόμισμα, με γνώση των ζητημάτων που ανακύπτουν (όπως στην περίπτωση της προβληματικής δανειοδότησης επενδυτών σε ελβετικό φράγκο)
• την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
• ομολογιακά δάνεια
• αμοιβαία κεφάλαια
• ομόλογα
• εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
• χρηματοδότηση επενδύσεων
• συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
• συμβάσεις τραπεζικών προϊόντων
• συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων
• συμβάσεις πιστώσεων δι’ αλληλοχρέου λογαριασμού
• γενικούς όρους συναλλαγών
• δανεισμό μεταξύ εταιρειών ομίλου
• δάνεια μετόχων
• τραπεζικές ενέγγυες πιστώσεις
• εγγυητικές επιστολές τραπεζών
• εταιρικές χρηματοδοτήσεις
• συμβάσεις leasing
• ρυθμίσεις οφειλών από τραπεζικά προϊόντα
• αναζήτηση λύσεων σε υποθέσεις υπερχρεωμένων επενδυτών

η εξισορρόπηση ανάμεσα
στο δικαίωμα του ατόμου να απολαμβάνει την οικονομική ευημερία του
από τη μία πλευρά
και το δικαίωμα του να προστατευτεί από την άλλη
αποτελεί για εμάς την ζητούμενη υποχρέωση