Η Lex Fortis, με την επιστημονική της κατάρτιση και εμπειρία στο εξαιρετικά πολύπλοκο, αναμφισβήτητα ευαίσθητο, αλλά και ακόμα άγνωστο πεδίο του Δικαίου της Υγείας, είναι σε θέση να σας παρέχει πλήρη υποστήριξη, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να σας καθοδηγεί στην τήρηση των υποχρεώσεων σας, είτε βρίσκεστε στην πλευρά του πάσχοντος είτε στην πλευρά του ασκούντος την Ιατρική και την Φαρμακευτική Επιστήμη.

Η ειδίκευση μας στο Δίκαιο της Υγείας και τους βασικούς του τομείς,  του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Δικαίου καθώς και η συνεργασία μας με έμπειρη ομάδα εξεχόντων ιατρικών πραγματογνωμόνων, η οποία μας παρέχει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση, μας επιτρέπει να χειριζόμαστε, με την απαιτούμενη σοβαρότητα, υποθέσεις

Ιατρικού Δικαίου που αφορούν σε:

 • ζητήματα ιατρικής ευθύνης (malpractice)
 • λανθασμένη ή επικίνδυνη διάγνωση / επέμβαση / θεραπεία /φαρμακευτική αγωγή
 • πλημμελή πληροφόρηση
 • άκυρη συναίνεση ασθενούς
 • ακούσια (χωρίς συναίνεση του ασθενούς) νοσηλεία
 • σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διάγνωση
 • αισθητική παραμόρφωση
 • σωματική βλάβη
 • ανθρωποκτονία
 • επαγγελματική εχεμύθεια
 • παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
 • προστασία του ασθενή, με την ιδιότητα του χρήστη ιατρικών υπηρεσιών
 • δυσφήμιση
 • συκοφαντική δυσφήμηση
 • ηθική και επαγγελματική ζημία
 • ασφάλιση ιατρικής ευθύνης
 • υποθέσεις τήρησης ή παράβασης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
 • πειθαρχική ευθύνη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

καθώς και Φαρμακευτικού Δικαίου, που αφορούν σε:

 • άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων
 • φαρμακοεπαργύπνηση
 • ορφανά φάρμακα
 • άδεια πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακαυκλοφορία φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων χωρίς ιατρική συνταγή
 • θέματα για ταινία γνησιότητας φαρμάκων
 • παρεμβατικές-μη παρεμβατικές μελέτες
 • εισαγωγή, αποθήκευση , διάθεση δραστικών ουσιών και πώς πρέπει να γίνεται
 • ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • αλυσίδα διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
 • διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων: για ποιά επιτρέπεται
 • ευθύνη παρασκευαστή και εισαγωγέα από ελαττωματικό φαρμακευτικό προϊόν
 • άδεια λειτουργίας φαρμακαποθήκης και κέντρου διανομής φαρμάκων
 • μισθώσεις φαρμακείων
 • rebate
 • φορολογικά θέματα
 • ζητήματα Πειθαρχικού Δικαίου φαρμακοποιών

Επιπλέον, η Lex Fortis αναλαμβάνει:

 • σύνταξη και επεξεργασία συμβάσεων μεταξύ στελεχών και φορέων υγείας, ιατρικών, θεραπευτικών και διαγνωστικών κέντρων, επιχειρήσεων ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.
 • υποθέσεις επαγγελματικού δικαίου ιατρών, ειδικευομένων ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού
 • ζητήματα μισθολογίου, εφημεριών, αδειών, μηνιαίων αποζημιώσεων και επιδομάτων, αποσπάσεων και μετακινήσεων
 • ζητήματα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος και καθεστώτος εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο
 • νομικές συμβουλές σε θέματα άσκησης της ιατρικής εκ μέρους πανεπιστημιακών ιατρών
 • θέματα που έχουν σχέση μεταξύ του αυτοδιοικούμενου του Πανεπιστημίου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • ενστάσεις, διοικητικές προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης σχετικά με προαγωγές ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού
 • σύνταξη υπομνημάτων, υποστήριξη σε όλη την διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, παράσταση ενώπιον των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων